MASZ PYTANIA?

ZOSTAW SWOJE DANE

SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄ

close

Wypełnij formularz swoimi danymi kontaktowymi. Oddzwonimy do Ciebie najszybciej, jak to będzie możliwe.

close

Regulamin aplikacji mobilnej

Regulamin Aplikacji Mobilnej Truckapp
§ 1
[Słowniczek pojęć użytych w treści Regulaminu]
1. Aplikacja mobilna – oprogramowanie dostarczane przez Usługodawcę, instalowane w pamięci Urządzenia mobilnego, stanowiące Usługę, w ramach której przesyłane są do Usługodawcy dane, w tym geolokalizacyjne, na potrzeby świadczenia przez niego usługi Aplikacji.
2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380).
3. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243).
4. Regulamin – niniejszy dokument o nazwie „Regulamin Aplikacji Mobilnej Truckapp”.
5. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu, będąca usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu danych, w tym danych o geolokalizacji Urządzenia mobilnego; dane generowane w ramach Usługi używane są przez Usługodawcę na potrzeby świadczenia usługi dostępu do Aplikacji przez Klientów Aplikacji.
6. Usługodawca – spółka prawa handlowego działająca pod firmą Truckapp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (04-007) przy ulicy Grenadierów 67/69 m. 36, numer KRS: 0000627939 numer NIP:1132912655, adres e-mail: biuro@truckapp.eu, Usługodawca jest usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7. Usługobiorca – zwany również Użytkownikiem – pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Aplikacji mobilnej zainstalowanej na Urządzeniu mobilnym.
8. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135).
9. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666).
10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną  – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeni usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
11. Urządzenie mobilne – urządzenie telekomunikacyjne umożliwiające bezprzewodową łączność z siecią telekomunikacyjną w tym wymianę danych (dostęp do sieci Internet) na danym obszarze, wyposażone w kartę SIM i numer dostępowy, oraz moduł GPS (np. telefon komórkowy, tablet), z zainstalowanym systemem operacyjnym Android w wersji 4.1 lub wyższej, pamięć RAM co najmniej 512 MB, z zainstalowaną przeglądarką internetową IE w wersji 10 lub wyższej, Safari w wersji 6.1 lub wyższej, iOS Safari w wersji 7.1 lub wyższej, Chrome w wersji 21 lub wyższej, Firefox w wersji 28 lub wyższej.
12. Aplikacja – odrębne od Aplikacji mobilnej oprogramowanie Usługodawcy umożliwiające dostęp do danych agregowanych przez serwer Usługodawcy z Urządzenia mobilnego.
13. Klient Aplikacji – podmiot pozostający z Usługobiorcą w relacjach uzasadniających śledzenie przejazdu Usługobiorcy, posiadający konto w Aplikacji umożliwiające dostęp do danych uzyskanych z Urządzenia mobilnego.

§ 2
[Postanowienia ogólne]
1. Regulamin określa zasady korzystania przez Usługobiorcę  z Aplikacji mobilnej i stanowi tym samym regulamin usługi świadczonej drogą elektroniczną, o której mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Usługa, o której mowa w Regulaminie nie stanowi usługi telekomunikacyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 48 Prawa telekomunikacyjnego, pomimo świadczenia jej przy użyciu urządzenia mobilnego zdolnego do odbioru i przetwarzania sygnału telekomunikacyjnego.
3. Usługodawca dostarcza oprogramowanie w postaci Aplikacji mobilnej i zapewnia możliwość korzystania z Aplikacji mobilnej zgodnie z jej funkcjonalnościami.
4. Korzystanie z Aplikacji mobilnej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Usługodawca może za pośrednictwem Aplikacji mobilnej prezentować reklamy. Usługodawca może wykorzystywać dane Usługobiorcy dla marketingu własnych produktów.
5. Instalacja i korzystanie z Aplikacji mobilnej są nieodpłatne, z zastrzeżeniem, że operator telekomunikacyjny, który świadczy dla Usługobiorcy usługę dostępu do sieci telekomunikacyjnej może naliczać opłaty za transfer danych zgodnie z wybraną przez Usługobiorcę taryfą.
6. Korzystanie z Aplikacji mobilnej wiąże się z wymianą danych pomiędzy Urządzeniem mobilnym, na którym zainstalowana i uruchomiona jest Aplikacja mobilna, a serwerem Usługodawcy i Aplikacją.
7. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż prawidłowe działanie Aplikacji mobilnej i świadczenie Usługi wymaga stałego dostępu Urządzenia mobilnego do sieci telekomunikacyjnej oraz sygnału GPS. Przerwy w dostępie do sieci telekomunikacyjnej lub sygnału GPS mają wpływ na aktualność pozycji Urządzenia mobilnego przekazywanej na serwery Usługodawcy i dane prezentowane w Aplikacji. Usługobiorca powinien zapewnić stały dostęp Urządzania mobilnego do zasilania.
8. Korzystanie z Aplikacji mobilnej i świadczenie Usługi wymaga umiejscowienia w samochodzie Usługobiorcy Urządzenia mobilnego w takim miejscu, aby zapewnić dostępność sygnału GPS oraz sieci bezprzewodowej komórkowej.
9. Usługodawca informuje, że Aplikacja mobilna nie współpracuje z innymi niż GPS systemami nawigacyjnymi w szczególności, lecz nie wyłącznie systemem GLONASS (rozpowszechnionym gł. na terytorium Federacji Rosyjskiej), systemem COMPASS (rozpowszechnionym gł. na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej), systemem DORIS, systemem GNSS-1, a także unijnym systemem GALILEO.
10. Warunki licencyjne Aplikacji mobilnej zawarte są w załączniku nr 1 do Regulaminu.
§ 3
[Opis Usługi]
1. Usługa polega na umożliwieniu przy użyciu Urządzenia mobilnego, na którym pobrano i zainstalowano oraz uruchomiono Aplikację mobilną, śledzenia w Aplikacji przejazdu Usługobiorcy.
2. Śledzenie transportu w ramach Usługi dokonywane jest poprzez dane pozyskiwane z systemu nawigacji satelitarnej GPS oraz dodatkowo wymaga pozostawania Urządzenia mobilnego w zasięgu sieci telefonii komórkowej, z której usług korzysta Usługobiorca i w razie świadczenia usługi transportowej poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, korzystania z roamingu danych.
3. Informacje dotyczące położenia Urządzenia mobilnego z Aplikacją mobilną przesyłane są do Usługodawcy z określoną częstotliwością, a każdy pakiet danych zawiera pakiet informacji o geolokalizacji Urządzenia mobilnego z Aplikacją mobilną, ustalony z wykorzystaniem sygnału GPS w czasie od ostatniej przesłanej aktualizacji.
4. Wyłączenie Aplikacji mobilnej lub Urządzenia mobilnego, brak sygnału GPS oraz sieci komórkowej, uniemożliwi świadczenie Usługi, w szczególności wysyłanie danych o geolokalizacji Urządzenia mobilnego i będzie stanowiło zaprzestanie świadczenia Usługi przez Usługodawcę, na żądanie Usługobiorcy.
5. Dostęp do danych wysyłanych przez Aplikację mobilną do serwera Usługodawcy uzyskują Usługodawca oraz Klient Aplikacji i podmioty, którym Klient Aplikacji udostępni te dane. Usługobiorca aktywując link, o którym mowa w § 4 ust. 5, wyraża zgodę na przekazywanie danych, w tym danych geolokalizacyjnych do serwera Usługodawcy na potrzeby świadczenia Aplikacji.
6. Zasady przechowywania danych i polityka postępowania z nimi dostępna jest dokumencie Polityka Prywatności.
7. W ramach Aplikacji mobilnej nie jest możliwy dostęp do danych zebranych w związku ze świadczeniem Usługi. Jeżeli Usługobiorca zainteresowany jest dostępem do danych innych niż dane osobowe, winien skontaktować się z Klientem Aplikacji. Dane geolokalizacyjne zebrane przez Usługodawcę w związku ze świadczeniem Usługi są przez Usługodawcę zapisywane i przechowywane i stanowią jego własność.
§ 4
[Warunki świadczenia Usługi]
1. Korzystanie z Aplikacji mobilnej (świadczenie Usługi) wymaga ściągnięcia Aplikacji przez Użytkownika do pamięci swojego urządzenia mobilnego i zainstalowania Aplikacji mobilnej na tym Urządzeniu mobilnym.
2. Instalacja Aplikacji mobilnej i korzystanie z Usługi możliwe jest wyłącznie na Urządzeniu mobilnym spełniającym wymogi opisane w Regulaminie i mającym dostęp do sieci telekomunikacyjnej i sygnału GPS oraz włączonym transferze danych.
3. Korzystanie z Aplikacji mobilnej (świadczenie Usługi) z uwzględnieniem jej pełnej funkcjonalności możliwe jest pod warunkiem pozostania przez Użytkownika w strefie objętej zasięgiem GPS oraz dodatkowo w zasięgu sieci telefonii komórkowej, z usług której korzysta Usługobiorca lub, w razie świadczenia usługi transportowej poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, korzystania z roamingu (w tym roamingu danych).
4. Korzystanie z Aplikacji mobilnej (świadczenie Usługi) wymaga od Użytkownika każdoczesnego podania swojego imienia oraz potwierdzenia, że zapoznał się on z Regulaminem i akceptuje jego warunki (logowanie).
5. Śledzenie trasy przejazdu, możliwe jest wyłącznie po otrzymaniu przez Usługobiorcę aktywnego linku przesyłanego drogą wiadomości SMS na jego numer telefonu przez Klienta Aplikacji. Z uwagi na cel i zasadę działania Aplikacji mobilnej i jej powiązanie z Aplikacją, Usługobiorca, akceptując Regulamin, wyraża zgodę na przekazywanie danych o położeniu Urządzenia mobilnego Usługodawcy, Klientowi Aplikacji, a także podmiotom trzecim którym Klient Aplikacji udostępnił te dane.
6. Usługodawca informuje, że nie weryfikuje w żaden sposób tożsamości Usługobiorców, a jedynymi danymi jakie zbiera od Usługobiorcy w czasie korzystania z Aplikacji mobilnej jest podane przez nich imię, numer telefonu, a także zebrane dane dotyczące jego geolokalizacji.
§ 5
[Zawarcie Umowy]
1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczna zostaje zawarta z chwilą instalacji Aplikacji mobilnej na Urządzeniu mobilnym oraz pierwszej aktywacji linku, o którym mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu.
2. Umowa o świadczenie Usługi zawarta jest na czas nieoznaczony.
§ 6
[Prawa i obowiązki Usługodawcy]
1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, nie wpływającego jednak pogarszająco na funkcjonalność Aplikacji mobilnej ani zakres świadczonych Usług.
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonej Usługi, Usługodawca podjął środki techniczne i organizacyjne, właściwe z uwagi na stopień zagrożenia bezpieczeństwa związanego ze świadczoną Usługą.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego krótkotrwałego zawieszenia świadczenia Usługi z uwagi na konieczność usunięcia zagrożenia dla integralności systemu lub Aplikacji mobilnej, konserwacji, przeglądu, wprowadzenia modyfikacji lub rozbudowy Aplikacji mobilnej. Usługodawca dołoży starań aby poinformować Usługobiorcę o rozpoczęciu jak i planowanym zakończeniu okresu wprowadzenia zmian, napraw lub konserwacji. Usługodawca dołoży również wszelkich starań, aby ewentualne przerwy w dostępie do Aplikacji mobilnej trwały jak najkrócej i były jak najrzadsze.
§ 7
[Prawa i obowiązki Usługobiorcy]
1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność podanych przez siebie danych z prawem.
2. Użytkownik w związku z korzystaniem z Aplikacji mobilnej zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, Regulaminu oraz dobrych obyczajów.
3. Użytkownik w związku z korzystaniem z Aplikacji mobilnej zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji mobilnej w sposób nienaruszający praw Usługodawcy oraz innych podmiotów trzecich.
4. Użytkownik zobowiązany jest, w zakresie korzystania z Aplikacji mobilnej, do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Usługi jakichkolwiek działań bezprawnych, przez które rozumie się w szczególności:
a. ingerowania w oprogramowanie Aplikacji mobilnej,
b. korzystanie z Usługi bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami,
c. korzystanie z Usługi w sposób naruszający prawa Usługodawcy lub osób trzecich,
d. korzystania z Usługi za pomocą oprogramowania innego niż oprogramowanie udostępnione przez Usługodawcę,
e. dostarczania do systemu Usługodawcy danych o charakterze bezprawnym jak i danych powodujących np. zachwianie pracy systemu lub naruszających prawo, Regulamin lub dobrych obyczajów,
f. kopiowania, rozpowszechniania, zwielokrotnienia, udostępniania i wykorzystywania Aplikacji mobilnej w tym poprzez włączanie jej do innych aplikacji lub serwisów internetowych,
g. wielokrotnego lub systematycznego pobierania z Aplikacji mobilnej jej treści,
h. korzystania z Aplikacji mobilnej z wykorzystaniem robotów lub innego oprogramowania automatycznego.
5. W przypadku dopuszczenia się przez Użytkownika naruszeń, o których mowa w § 7 ust. 2-4 Regulaminu, Usługodawca może trwale lub czasowo zaprzestać świadczenia Usługi, rozwiązać Umowę zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 2 Regulaminu, a także usunie ewentualne treści niezgodne z prawem zamieszczone przez Usługobiorcę.
6. Koszt świadczenia Usługi tj. koszt transmisji danych niezbędnych do funkcjonowania Aplikacji mobilnej (zgodnie z planem taryfowym wynikającym z oferty jego operatora), jak również koszt użytkowania urządzenia mobilnego stanowi koszt po stronie Usługobiorcy.
§ 8
[Rozwiązanie Umowy]
1. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Usługi, odinstalowując Aplikację mobilną z Urządzenia mobilnego.
2. Umowa może zostać natychmiast rozwiązana również przez Usługodawcę, w przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 2-4 Regulaminu oraz w przypadku naruszania autorskich praw majątkowych Usługodawcy.
3. W przypadku rozwiązania Umowy, Usługodawca zanonimizuje dane pozyskane od Użytkownika.
4. W przypadku usunięcia Aplikacji mobilnej z urządzenia mobilnego dane zgromadzone w Aplikacji mobilnej ulegną automatycznemu usunięciu z urządzenia, z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej.
§ 9
[Własność intelektualna]
1. Usługodawca jest podmiotem, któremu przysługują wyłączne autorskie prawa majątkowe do Aplikacji mobilnej jak i znaków towarowych udostępnianych w Aplikacji zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Aplikacja mobilna stanowi program komputerowy w rozumieniu Rozdziału 7 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Zasady korzystania z oprogramowania instalowanego przez Usługodawcę określa umowa licencyjna stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§ 10
[Tryb postępowania reklamacyjnego]
1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Aplikacji mobilnej Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@trukapp.pl
2. Reklamacja powinna zawierać: dokładny opis i powód reklamacji, imię Użytkownika podane przy logowaniu, którego dotyczy reklamacja, dane podmiotu zlecającego kurs (jeśli reklamacja dotyczy problemów związanych ze śledzeniem trasy), dokładną trasę śledzonego kursu (jeśli reklamacja dotyczy problemów związanych ze śledzeniem trasy).
3. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania i niezwłocznie informuje Użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia na adres e-mail, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacyjne.
4. Jeśli do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest podanie dodatkowych danych, Usługodawca zwraca się przed rozpatrzeniem reklamacji do składającego reklamację z prośbą o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
5. Wszelkie powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące Usługi i Aplikacji mobilnej kierować należy poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na www.truckapp.pl
6. Przesłanie przez Użytkownika swoich danych osobowych w ramach przesłanej reklamacji lub kontaktu, o którym mowa w § 10 ust. 5 Regulaminu oznacza, że wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w wiadomości.
7. Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
§ 11
[Szczególne zagrożenia]
1. Usługodawca informuje, że w związku z funkcjonowaniem Aplikacji mobilnej Usługobiorca musi liczyć się z następującymi zagrożeniami:
a. możliwość ingerencji osób trzecich w transmisje danych wymienianych między Usługobiorcą u Usługodawcą,
b. możliwość działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe) w środowisku sieciowym rozpowszechnianego poprzez replikację kodu,
c. możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware).
2. Usługodawca zgodnie z art. 6 pkt 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną informuje, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, a zbieranego przez Aplikację mobilną określone zostały w dokumencie Polityka Prywatności dostępnym na: www.truckapp.pl

§12
[Odpowiedzialność Usługodawcy]

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w urządzeniu, strukturze informatycznej ani systemie teleinformatycznym, z których korzysta Użytkownik.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Aplikacji mobilnej spowodowanej siłą wyższą.
3. Odpowiedzialność Usługodawcy za ewentualne szkody powstałe w związku z korzystaniem z Aplikacji mobilnej, jak i z tytułu ewentualnego braku funkcjonowania jak i niewłaściwego funkcjonowania Aplikacji mobilnej wyłączona jest w najszerszym możliwym, prawnie dopuszczalnym zakresie.

§13
[Dane Osobowe]

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w związku z korzystaniem Aplikacji mobilnej jest Truckapp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (04-007) przy ul. Grenadierów 67/69 m. 36, która przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w tym Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Dane osobowe są przetwarzane w celu i zakresie związanym ze świadczeniem Usługi opisanej w Regulaminie.
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z realizacją Usługi.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do świadczenia Usługi.
Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

§14
[Przepisy końcowe]
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, ze stosownym wyprzedzeniem, o czym poinformuje Użytkowników. Zmieniony Regulamin wymaga akceptacji przez Użytkowników, której brak uniemożliwia świadczenie Usług przez Usługodawcę.
2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z powodu:
a. zmiany przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów i konieczności dostosowania Regulaminu w tym zakresie;
b. wprowadzenia nowych usług lub zakończenia świadczenia niektórych Usług;
c. zmiany warunków technicznych;
d. z innych powodów dotyczących Usługodawcy lub jego partnerów.
3. W sprawach nieuregulowanych w treści Regulaminu zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Umowa licencyjna na oprogramowanie – APLIKACJA MOBILNA TRUCKAPP
1. Poprzez akceptację Regulaminu w związku ze świadczoną Usługą, Usługodawca zawiera z Usługobiorcą niniejszą umowę licencji, przez którą upoważnia Usługobiorcę do korzystania z programu komputerowego na urządzeniu mobilnym wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne do świadczenia Usługi.
2. Niniejsza Umowa licencji zawarta jest na czas trwania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Niniejsza Umowa licencji upoważnia do korzystania z Oprogramowania bez ograniczeń terytorialnych.
4. Oprogramowanie udostępniane Usługobiorcy przez Usługodawcę stanowi program komputerowy w rozumieniu Rozdziału  7 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5. Wszystkie prawa, a w szczególności prawa własności intelektualnej, w tym autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania przysługują Usługodawcy.
6. Na mocy niniejszej licencji Usługobiorcy nie przysługuje prawo ingerencji w kod źródłowy Oprogramowania, a przez to również prawo do poprawiania ewentualnych błędów Oprogramowania.
7. Prawa do utworów wykorzystywanych przez oprogramowanie i uzewnętrznionych w jego strukturze należne są Usługodawcy, a korzystanie z nich przez Usługobiorcę dopuszczalne jest wyłącznie w ramach korzystania z oprogramowania w związku z wykonywaniem na jego rzecz Usługi.
8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia niniejszej umowy licencji bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn, o których mowa w § 8 ust. 2 Regulaminu oraz w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę warunków licencji.
9. Oprogramowanie może być uaktualniane w celu ulepszania i rozwoju. Licencja obejmuje każdorazowe aktualizacje.
10. Niniejsza umowa nie uprawnia Usługobiorcy do udzielania sublicencji na oprogramowanie.

§ 2
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]
1. Regulamin określa zasady korzystania przez Usługobiorcę z Aplikacji mobilnej i stanowi tym samym regulamin usługi świadczonej drogą elektroniczną, o której mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Usługa, o której mowa w Regulaminie nie stanowi usługi telekomunikacyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 48 Prawa telekomunikacyjnego, pomimo świadczenia jej przy użyciu urządzenia mobilnego zdolnego do odbioru i przetwarzania sygnału telekomunikacyjnego.
3. Usługodawca dostarcza oprogramowanie w postaci Aplikacji mobilnej i zapewnia możliwość korzystania z Aplikacji mobilnej zgodnie z jej funkcjonalnościami.
4. Instalacja Aplikacji mobilnej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
5. Instalacja i korzystanie z Aplikacji mobilnej są nieodpłatne, z zastrzeżeniem, że operator telekomunikacyjny, który świadczy dla Usługobiorcy usługę dostępu do sieci telekomunikacyjnej może naliczać opłaty za transfer danych zgodnie z wybraną przez Usługobiorcę taryfą.
6. Korzystanie z Aplikacji mobilnej wiąże się z wymianą danych pomiędzy Urządzeniem mobilnym, na którym zainstalowana i uruchomiona jest Aplikacja mobilna, a serwerem Usługodawcy i Aplikacją.
7. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż prawidłowe działanie Aplikacji mobilnej i świadczenie Usługi wymaga stałego dostępu Urządzenia mobilnego do sieci telekomunikacyjnej oraz sygnału GPS. Przerwy w dostępie do sieci telekomunikacyjnej lub sygnału GPS mają wpływ na aktualność pozycji Urządzenia mobilnego przekazywanej na serwery Usługodawcy i dane prezentowane w Aplikacji. Usługobiorca powinien zapewnić stały dostęp Urządzania mobilnego do zasilania.
8. Korzystanie z Aplikacji mobilnej i świadczenie Usługi wymaga umiejscowienia w samochodzie Usługobiorcy Urządzenia mobilnego w takim miejscu, aby zapewnić dostępność sygnału GPS oraz sieci bezprzewodowej komórkowej.
9. Usługodawca informuje, że Aplikacja mobilna nie współpracuje z innymi niż GPS systemami nawigacyjnymi w szczególności, lecz nie wyłącznie systemem GLONASS (rozpowszechnionym gł. na terytorium Federacji Rosyjskiej), systemem COMPASS (rozpowszechnionym gł. na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej), systemem DORIS, systemem GNSS-1, a także unijnym systemem GALILEO.
10. Instalując Aplikację mobilną Usługobiorca akceptuje treść umowy licencyjnej zawartej w załączniku nr 1 do Regulaminu.
§ 3
[OPIS USŁUGI]
1. Usługa polega na umożliwieniu przy użyciu Urządzenia mobilnego, na którym pobrano i zainstalowano oraz uruchomiono Aplikację mobilną, śledzenia w Aplikacji przejazdu Usługobiorcy.
2. Śledzenie transportu w ramach Usługi dokonywane jest poprzez dane pozyskiwane z systemu nawigacji satelitarnej GPS oraz dodatkowo wymaga pozostawania Urządzenia mobilnego w zasięgu sieci telefonii komórkowej, z której usług korzysta Usługobiorca i w razie świadczenia usługi transportowej poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, korzystania z roamingu danych.
3. Informacje dotyczące położenia Urządzenia mobilnego z Aplikacją mobilną przesyłane są do Usługodawcy z określoną częstotliwością, a każdy pakiet danych zawiera pakiet informacji o geolokalizacji Urządzenia mobilnego z Aplikacją mobilną, ustalony z wykorzystaniem sygnału GPS w czasie od ostatniej przesłanej aktualizacji.
4. Wyłączenie Aplikacji mobilnej lub Urządzenia mobilnego, brak sygnału GPS oraz sieci komórkowej, uniemożliwi świadczenie Usługi, w szczególności wysyłanie danych o geolokalizacji Urządzenia mobilnego i będzie stanowiło zaprzestanie świadczenia Usługi przez Usługodawcę, na żądanie Usługobiorcy.
5. Dostęp do danych wysyłanych przez Aplikację mobilną do serwera Usługodawcy uzyskują Usługodawca oraz Klient Aplikacji i podmioty, którym Klient Aplikacji udostępni te dane. Usługobiorca aktywując link, o którym mowa w § 4 UST. 5, wyraża zgodę na przekazywanie danych, w tym danych geolokalizacyjnych do serwera Usługodawcy na potrzeby świadczenia Aplikacji.
6. Zasady przechowywania danych i polityka postępowania z nimi dostępna jest dokumencie Polityka Prywatności.
7. W ramach Aplikacji mobilnej nie jest możliwy dostęp do danych zebranych w związku ze świadczeniem Usługi. Jeżeli Usługobiorca zainteresowany jest dostępem do danych innych niż dane osobowe, winien skontaktować się z Klientem Aplikacji. Dane geolokalizacyjne zebrane przez Usługodawcę w związku ze świadczeniem Usługi są przez Usługodawcę zapisywane i przechowywane i stanowią jego własność.
§ 4
[WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI]
1. Korzystanie z Aplikacji mobilnej (świadczenie Usługi) wymaga ściągnięcia Aplikacji przez Użytkownika do pamięci swojego urządzenia mobilnego i zainstalowania Aplikacji mobilnej na tym Urządzeniu mobilnym.
2. Instalacja Aplikacji mobilnej i korzystanie z Usługi możliwe jest wyłącznie na Urządzeniu mobilnym spełniającym wymogi opisane w Regulaminie i mającym dostęp do sieci telekomunikacyjnej i sygnału GPS oraz włączonym transferze danych.
3. Korzystanie z Aplikacji mobilnej (świadczenie Usługi) z uwzględnieniem jej pełnej funkcjonalności możliwe jest pod warunkiem pozostania przez Użytkownika w strefie objętej zasięgiem GPS oraz dodatkowo w zasięgu sieci telefonii komórkowej, z usług której korzysta Usługobiorca lub, w razie świadczenia usługi transportowej poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, korzystania z roamingu (w tym roamingu danych).
4. Korzystanie z Aplikacji mobilnej (świadczenie Usługi) wymaga od Użytkownika każdoczesnego podania swojego imienia oraz potwierdzenia, że zapoznał się on z Regulaminem i akceptuje jego warunki (logowanie).
5. Śledzenie trasy przejazdu, możliwe jest wyłącznie po otrzymaniu przez Usługobiorcę aktywnego linku przesyłanego drogą wiadomości SMS na jego numer telefonu przez Klienta Aplikacji. Z uwagi na cel i zasadę działania Aplikacji mobilnej i jej powiązanie z Aplikacją, Usługobiorca, akceptując Regulamin, wyraża zgodę na przekazywanie danych o położeniu Urządzenia mobilnego Usługodawcy, Klientowi Aplikacji, a także podmiotom trzecim którym Klient Aplikacji udostępnił te dane.
6. Usługodawca informuje, że nie weryfikuje w żaden sposób tożsamości Usługobiorców, a jedynymi danymi jakie zbiera od Usługobiorcy w czasie korzystania z Aplikacji mobilnej jest podane przez nich imię, numer telefonu, a także zebrane dane dotyczące jego geolokalizacji.
§ 5
[ZAWARCIE UMOWY]
1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczna zostaje zawarta z chwilą instalacji Aplikacji mobilnej na Urządzeniu mobilnym oraz pierwszej aktywacji linku, o którym mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu.
2. Umowa o świadczenie Usługi zawarta jest na czas nieoznaczony.
§ 6
[PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY]
1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, nie wpływającego jednak pogarszająco na funkcjonalność Aplikacji mobilnej ani zakres świadczonych Usług.
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonej Usługi, Usługodawca podjął środki techniczne i organizacyjne, właściwe z uwagi na stopień zagrożenia bezpieczeństwa związanego ze świadczoną Usługą.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego krótkotrwałego zawieszenia świadczenia Usługi z uwagi na konieczność usunięcia zagrożenia dla integralności systemu lub Aplikacji mobilnej, konserwacji, przeglądu, wprowadzenia modyfikacji lub rozbudowy Aplikacji mobilnej. Usługodawca dołoży starań aby poinformować Usługobiorcę o rozpoczęciu jak i planowanym zakończeniu okresu wprowadzenia zmian, napraw lub konserwacji. Usługodawca dołoży również wszelkich starań, aby ewentualne przerwy w dostępie do Aplikacji mobilnej trwały jak najkrócej i były jak najrzadsze.
§ 7
[PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY]
1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność podanych przez siebie danych z prawem.
2. Użytkownik w związku z korzystaniem z Aplikacji mobilnej zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, Regulaminu oraz dobrych obyczajów.
3. Użytkownik w związku z korzystaniem z Aplikacji mobilnej zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji mobilnej w sposób nienaruszający praw Usługodawcy oraz innych podmiotów trzecich.
4. Użytkownik zobowiązany jest, w zakresie korzystania z Aplikacji mobilnej, do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Usługi jakichkolwiek działań bezprawnych, przez które rozumie się w szczególności:
a. ingerowania w oprogramowanie Aplikacji mobilnej,
b. korzystanie z Usługi bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami,
c. korzystanie z Usługi w sposób naruszający prawa Usługodawcy lub osób trzecich,
d. korzystania z Usługi za pomocą oprogramowania innego niż oprogramowanie udostępnione przez Usługodawcę,
e. dostarczania do systemu Usługodawcy danych o charakterze bezprawnym jak i danych powodujących np. zachwianie pracy systemu lub naruszających prawo, Regulamin lub dobrych obyczajów,
f. kopiowania, rozpowszechniania, zwielokrotnienia, udostępniania i wykorzystywania Aplikacji mobilnej w tym poprzez włączanie jej do innych aplikacji lub serwisów internetowych,
g. wielokrotnego lub systematycznego pobierania z Aplikacji mobilnej jej treści,
h. korzystania z Aplikacji mobilnej z wykorzystaniem robotów lub innego oprogramowania automatycznego.
5. W przypadku dopuszczenia się przez Użytkownika naruszeń, o których mowa w § 7 ust. 2-4 Regulaminu, Usługodawca może trwale lub czasowo zaprzestać świadczenia Usługi, rozwiązać Umowę zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 2 Regulaminu, a także usunie ewentualne treści niezgodne z prawem zamieszczone przez Usługobiorcę.
6. Koszt świadczenia Usługi tj. koszt transmisji danych niezbędnych do funkcjonowania Aplikacji mobilnej (zgodnie z planem taryfowym wynikającym z oferty jego operatora), jak również koszt użytkowania urządzenia mobilnego stanowi koszt po stronie Usługobiorcy.
§ 8
[ROZWIĄZANIE UMOWY]
1. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Usługi, odinstalowując Aplikację mobilną z Urządzenia mobilnego.
2. Umowa może zostać natychmiast rozwiązana również przez Usługodawcę, w przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 2-4 Regulaminu oraz w przypadku naruszania autorskich praw majątkowych Usługodawcy.
3. W przypadku rozwiązania Umowy, Usługodawca zanonimizuje dane pozyskane od Użytkownika.
4. W przypadku usunięcia Aplikacji mobilnej z urządzenia mobilnego dane zgromadzone w Aplikacji mobilnej ulegną automatycznemu usunięciu z urządzenia, z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej.
§ 9
[WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA]
1. Usługodawca jest podmiotem, któremu przysługują wyłączne autorskie prawa majątkowe do Aplikacji mobilnej jak i znaków towarowych udostępnianych w Aplikacji zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Aplikacja mobilna stanowi program komputerowy w rozumieniu Rozdziału 7 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Zasady korzystania z oprogramowania instalowanego przez Usługodawcę określa umowa licencyjna stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§ 10
[TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO]
1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Aplikacji mobilnej Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@trukapp.pl
2. Reklamacja powinna zawierać: dokładny opis i powód reklamacji, imię Użytkownika podane przy logowaniu, którego dotyczy reklamacja, dane podmiotu zlecającego kurs (jeśli reklamacja dotyczy problemów związanych ze śledzeniem trasy), dokładną trasę śledzonego kursu (jeśli reklamacja dotyczy problemów związanych ze śledzeniem trasy).
3. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania i niezwłocznie informuje Użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia na adres e-mail, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacyjne.
4. Jeśli do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest podanie dodatkowych danych, Usługodawca zwraca się przed rozpatrzeniem reklamacji do składającego reklamację z prośbą o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
5. Wszelkie powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące Usługi i Aplikacji mobilnej kierować należy poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na www.truckapp.pl
6. Przesłanie przez Użytkownika swoich danych osobowych w ramach przesłanej reklamacji lub kontaktu, o którym mowa w § 10 ust. 5 Regulaminu oznacza, że wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w wiadomości.
7. Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
§ 11
[SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA]
1. Usługodawca informuje, że w związku z funkcjonowaniem Aplikacji mobilnej Usługobiorca musi liczyć się z następującymi zagrożeniami:
a. możliwość ingerencji osób trzecich w transmisje danych wymienianych między Usługobiorcą u Usługodawcą,
b. możliwość działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe) w środowisku sieciowym rozpowszechnianego poprzez replikację kodu,
c. możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware).
2. Usługodawca zgodnie z art. 6 pkt 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną informuje, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, a zbieranego przez Aplikację mobilną określone zostały w dokumencie Polityka Prywatności dostępnym na: www.truckapp.pl

§12
[ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY]

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w urządzeniu, strukturze informatycznej ani systemie teleinformatycznym, z których korzysta Użytkownik.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Aplikacji mobilnej spowodowanej siłą wyższą.
3. Odpowiedzialność Usługodawcy za ewentualne szkody powstałe w związku z korzystaniem z Aplikacji mobilnej, jak i z tytułu ewentualnego braku funkcjonowania jak i niewłaściwego funkcjonowania Aplikacji mobilnej wyłączona jest w najszerszym możliwym, prawnie dopuszczalnym zakresie.

§13
[DANE OSOBOWE]

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w związku z korzystaniem Aplikacji mobilnej jest Truckapp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (04-007) przy ul. Grenadierów 67/69 m. 36, która przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w tym Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Dane osobowe są przetwarzane w celu i zakresie związanym ze świadczeniem Usługi opisanej w Regulaminie.
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z realizacją Usługi.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do świadczenia Usługi.
Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

§14
[PRZEPISY KOŃCOWE]
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, ze stosownym wyprzedzeniem, o czym poinformuje Użytkowników. Zmieniony Regulamin wymaga akceptacji przez Użytkowników, której brak uniemożliwia świadczenie Usług przez Usługodawcę.
2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z powodu:
a. zmiany przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów i konieczności dostosowania Regulaminu w tym zakresie;
b. wprowadzenia nowych usług lub zakończenia świadczenia niektórych Usług;
c. zmiany warunków technicznych;
d. z innych powodów dotyczących Usługodawcy lub jego partnerów.
3. W sprawach nieuregulowanych w treści Regulaminu zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU
UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE – APLIKACJA MOBILNA TRUCKAPP
1. Poprzez akceptację Regulaminu w związku ze świadczoną Usługą, Usługodawca zawiera z Usługobiorcą niniejszą umowę licencji, przez którą upoważnia Usługobiorcę do korzystania z programu komputerowego na urządzeniu mobilnym wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne do świadczenia Usługi.
2. Niniejsza Umowa licencji zawarta jest na czas trwania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Niniejsza Umowa licencji upoważnia do korzystania z Oprogramowania bez ograniczeń terytorialnych.
4. Oprogramowanie udostępniane Usługobiorcy przez Usługodawcę stanowi program komputerowy w rozumieniu Rozdziału 7 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5. Wszystkie prawa, a w szczególności prawa własności intelektualnej, w tym autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania przysługują Usługodawcy.
6. Na mocy niniejszej licencji Usługobiorcy nie przysługuje prawo ingerencji w kod źródłowy Oprogramowania, a przez to również prawo do poprawiania ewentualnych błędów Oprogramowania.
7. Prawa do utworów wykorzystywanych przez oprogramowanie i uzewnętrznionych w jego strukturze należne są Usługodawcy, a korzystanie z nich przez Usługobiorcę dopuszczalne jest wyłącznie w ramach korzystania z oprogramowania w związku z wykonywaniem na jego rzecz Usługi.
8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia niniejszej umowy licencji bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn, o których mowa w § 8 ust. 2 Regulaminu oraz w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę warunków licencji.
9. Oprogramowanie może być uaktualniane w celu ulepszania i rozwoju. Licencja obejmuje każdorazowe aktualizacje.
10. Niniejsza umowa nie uprawnia Usługobiorcy do udzielania sublicencji na oprogramowanie.