MASZ PYTANIA?

ZOSTAW SWOJE DANE

SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄ

close

Wypełnij formularz swoimi danymi kontaktowymi. Oddzwonimy do Ciebie najszybciej, jak to będzie możliwe.

close

Regulamin systemu TruckApp

Regulamin Aplikacji TRUCKAPP

§ 1
[Słowniczek pojęć użytych w treści Regulaminu]

1. Aplikacja TRUCKAPP – oprogramowanie dostępne z poziomu strony internetowej umieszczonej pod adresem www.truckapp.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu, której Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługę.
2. Aplikacja mobilna – oprogramowanie mobilne instalowane na Urządzeniu lokalizowanym z którym podróżuje  Kierowca realizujący Transport, stanowiące oprogramowanie dostarczające dane geolokalizacyjne oraz dane dotyczące pracy Aplikacji mobilnej do Usługi.
3. Konto – indywidualne konto Usługobiorcy w Aplikacji TRUCKAPP, umożliwiające korzystanie i zarządzanie Usługą, tworzone w wyniku rejestracji w Aplikacji TRUCKAPP.
4. Użytkownicy/Pracownicy – pracownicy lub współpracownicy Usługobiorcy, którym Usługobiorca przyznaje dostęp do Aplikacji TRUCKAPP i jej poszczególnych funkcjonalności, w szczególności do zakładania Zleceń, śledzenia Zleceń, udostępniania Zleceń.
5. Regulamin – niniejszy dokument o nazwie „Regulamin Aplikacji TRUCKAPP”.
6. Transport – przejazd Kierowcy z punktu załadunku do punktu rozładunku, którego trasa prezentowana jest w ramach Usługi, w zakresie danych dostarczanych do Aplikacji TRUCKAPP przez Aplikację mobilną.
7. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu, będąca usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegająca na: dostępie do Aplikacji TRUCKAPP, prezentowaniu w ramach Aplikacji TRUCKAPP danych Zlecenia, śledzenie Transportu,  dla którego zostało założone Zlecenie, prowadzenia i zarządzania Kontem, udostępniania lokalizacji Transportu w ramach danego Zlecenia i zmian jej statusów.
8. Usługodawca – spółka prawa handlowego działająca pod firma Truckapp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy ul. Grenadierów 67/69 m. 36; 04-007 Warszawa, numer NIP: 1132912655, numer KRS: 0000627939 kapitał zakładowy 5000 złotych, dane sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, adres e-mail: biuro@truckapp.pl, Usługodawca jest usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
9. Usługobiorca – przedsiębiorca tj. pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i prowadząca działalność gospodarczą (w tym spółka cywilna) lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która po przejściu procedury rejestracji posiada Konto.
10. Kierowca – podmiot trzeci, realizujący Transport na zlecenie Usługobiorcy, który zainstalował na Urządzeniu Kierowcy Aplikację mobilną.
11. Zlecenie – funkcjonalność Usługi pozwalająca śledzić Transport.
12. Urządzenie lokalizowane – urządzenie telekomunikacyjne umożliwiające bezprzewodową łączność z siecią telekomunikacyjną w tym wymianę danych (dostęp do sieci Internet) na danym obszarze, wyposażone w kartę SIM i numer dostępowy, oraz moduł GPS (np. telefon komórkowy, tablet), z zainstalowanym systemem operacyjnym Android w wersji 4.1 lub wyższej, pamięć RAM 512 MB, z dostępem do przeglądarki internetowej IE w wersji 10 lub wyższej, Safari w wersji 6.1 lub wyższej, iOS Safari w wersji 7.1 lub wyższej, Chrome w wersji 21 lub wyższej, Firefox w wersji 28 lub wyższej

§ 2
[Postanowienia ogólne]

1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Aplikacji TRUCKAPP oraz Usług świadczonych przez Usługodawcę w jej ramach. Aplikacja TRUCKAPP udostęniana jest nieodpłatnie, a za korzystanie z jej funkcjonalności opisanych w Regulaminie Usługodawca nie pobiera opłat.
2. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez rejestrację Usługobiorcy w Aplikacji TRUCKAPP i akceptację Regulaminu.
3. Dostawcą i administratorem Aplikacji TRUCKAPP jest Usługodawca.
4. Szata graficzna Aplikacji TRUCKAPP, materiały graficzne, a także kod źródłowy strony, są objęte ochroną wynikającą z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności nie mogą być kopiowane, udostępniane, rozpowszechniane ani powielane bez zgody Usługodawcy. Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie umowy o przeniesienie przez Usługodawcę na Usługobiorcę wyżej powołanych majątkowych praw autorskich do stanowiących część Aplikacji TRUCKAPP elementów, zarówno w ich części jak i w całości. Wszelkie naruszenia praw autorskich Usługodawcy będzie skutkowało wystąpieniem przez Usługodawcę na drogę sądową w celu dochodzenia swoich roszczeń. Usługodawca nie wyraża zgody na kopiowanie elementów Aplikacji TRUCKAPP i samej Aplikacji TRUCKAPP na inne strony internetowe, jak również zamieszczanie na tych stronach linków odnoszących się do innych niż główna strona Aplikacji TRUCKAPP (tzw. deep linking). Powyższy zakaz linkowania nie dotyczy udostępniania Trasy osobie trzeciej, w ramach funkcjonalności Aplikacji TRUCKAPP.
5. Wszystkie marki i symbole (logo) wymienione w Aplikacji TRUCKAPP są markami należącymi do Usługodawcy lub ewentualnie jego partnerów, niezależnie od tego, czy są wyróżnione i oznaczone symbolem ®, czy też nie. Użytkowanie tych oznaczeń jest zabronione.
6. Usługodawca informuje Usługobiorcę i Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet za pośrednictwem, której świadczy drogą elektroniczną Usługi, korzystanie z tych Usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Kierowcą, Usługodawcą a Usługobiorcą. Usługodawca zwraca szczególną uwagę Usługobiorcy na ryzyko związane z korzystaniem z Konta w Aplikacji TRUCKAPP przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Usługobiorca nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Usługobiorcy lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego Konta, mimo że nie będzie z niego korzystał w danym momencie. Usługodawca powinien również zwrócić uwagę na możliwość działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe) w środowisku sieciowym rozpowszechnianego poprzez replikację kodu, a także możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware).
7. Usługodawca zgodnie z art. 6 pkt 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną informuje, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, a zbieranego przez Aplikację TRUCKAPP określone zostały w dokumencie Polityka Prywatności dostępnym na: www.truckapp.pl
8. Usługodawca zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do Aplikacji TRUCKAPP może być utrudniony lub czasowo niemożliwy.
9. Usługodawca zastrzega, że koszty transferu danych wykorzystywanego przez Aplikację TRUCKAPP (sieci Internet), ponosi bezpośrednio Usługobiorca na rzecz swojego operatora usługi dostępu do sieci telekomunikacyjnej. Koszty związane z użytkowaniem Urządzenia lokalizowanego oraz transferem danych przez Aplikację mobilną ponosi bezpośrednio Kierowca na rzecz swojego operatora usługi dostępu do sieci telekomunikacyjnej.
10. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż prawidłowe działanie Aplikacji TRUCKAPP wymaga:
i.    Urządzenia lokalizowanego z zainstalowaną Aplikacją mobilną i zautoryzowaną przez Usługobiorcę w sposób opisany w § 3 punkt II ustęp 7;
ii.    dostępu do sygnału z Aplikacji mobilnej z Urządzenia lokalizowanego, wobec czego istotne jest umieszczenie Urządzenia lokalizowanego w zasięgu sygnału GPS oraz sieci komórkowej;
iii.    zapewnienia stałej łączności Urządzenia lokalizowanego z siecią telekomunikacyjną (w tym roamingu danych) oraz sygnałem GPS;
iv.    przeglądarki internetowej IE wersja 10, Firefox wersja 28, Safari wersja  6.1 (iOS Safari wersja 7.1) Chrome wersja 21;
v.    dostępu do sieci Internet urządzenia z uruchomioną Aplikacją TRUCKAPP.

Po uruchomieniu Aplikacji mobilnej przez Kierowcę, Aplikacja mobilna, w ramach dostępności sieci telekomunikacyjnej rozpocznie wysyłanie informacji o postępie Zlecenia. O nawiązaniu połączenia Usługobiorca zostanie poinformowany poprzez zmianę koloru znajdującej się przy realizowanym Zleceniu ikony satelity z czerwonej na zieloną, a Kierowca poprzez wyświetlenie komunikatu „możesz jechać” w Aplikacji mobilnej.
11. Usługodawca informuje, że Aplikacja TRUCKAPP oraz związana z nią Aplikacja mobilna nie współpracuje z innymi niż GPS systemami nawigacyjnymi w szczególności, lecz nie wyłącznie systemem GLONASS (rozpowszechnionym gł. na terytorium Federacji Rosyjskiej), systemem COMPASS (rozpowszechnionym gł. na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej), systemem DORIS, systemem GNSS-1, a także unijnym systemem GALILEO.
12. Usługodawca zapewnia poufność danych przekazywanych Usługodawcy oraz gromadzonych w Aplikacji TRUCKAPP oraz Aplikacji mobilnej.
13. Usługobiorca zezwala Usługodawcy na pobieranie danych z Urządzenia lokalizowanego i gromadzenie danych na Urządzeniu lokalizowanym. Właścicielem danych, w tym danych geolokalizacyyjnych, pobranych z Urządzenia lokalizowanego, z wyłączeniem danych bezpośrednio identyfikujących Usługobiorcę jak dane Urządzenia lokalizowanego, dane osobowe, jest Usługodawca.
14. Usługodawca może modyfikować zakres oferowanych Usług bez konieczności zmiany Regulaminu.
15. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Aplikacji mobilnej wiąże się z korzystaniem z transferu danych i opłatami według taryfy operatora z zasobów, którego Kierowca korzysta, oraz opłat w roamingu.
16. Wszelkie dane wykorzystywane do świadczenia Usługi, z wyłączeniem danych osobowych Usługobiorcy, jego pracowników oraz współpracowników, stanowią własność Usługodawcy, w szczególności Usługodawca może je wykorzystywać do marketingu własnych produktów oraz produktów swoich partnerów.
17. Akceptując Regulamin Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych dotyczących Usługobiorcy i podmiotów z nim powiązanych osobowo i kapitałowo, oraz partnerów Usługodawcy, za pośrednictwem numeru telefonu (połączenia oraz sms) oraz adresu e-mail podanych podczas rejestracji.
18. Usługodawca może prezentować w Aplikacji TRUCKAPP reklamy podmiotów współpracujących z Usługobiorcą.

§ 3
[Opis Usług]
I. usługa – dostęp do aplikacji Truckapp
1. Dostęp do Aplikacji TRUCKAPP wymaga podania danych firmowych Usługobiorcy oraz danych osobowych przedstawiciela Usługobiorcy oraz akceptacji Regulaminu– proces rejestracji.
2. Do dokonania rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: nazwa firmy, adres, numer NIP, oraz danych przedstawiciela Usługobiorcy: adresu poczty email, hasła, imienia i nazwiska i numeru telefonu. Usługobiorca ma również możliwość dodania zdjęcia, stanowiącego jego „awatar”. Zdjęcie nie może przekraczać 5 MB. Dodanie zdjęcia możliwe jest również na późniejszym etapie korzystania z Konta po dokonaniu rejestracji.
3. Po dokonaniu rejestracji Usługobiorca może korzystać z Aplikacji TRUCKAPP przy użyciu Konta. Przy logowaniu Usługobiorca podaje adres e-mail i hasło wskazane przy rejestracji. Dostęp do Konta możliwy jest bezpośrednio po dokonaniu rejestracji przez Usługobiorcę.
4. Posiadanie Konta nie jest równoznaczne ani tez nie obliguje do korzystania z innych funkcji oferowanych przez Usługodawcę w ramach Aplikacji TRUCKAPP w tym w szczególności Zleceń.
5. Konto umożliwia Usługobiorcy zmianę ustawień profilu Konta, zmianę części danych firmowych Usługobiorcy, zapoznanie się z Regulaminem oraz dokumentem Polityki Prywatności, uzyskanie danych kontaktowych do Usługodawcy, a także tworzenie draftu Zlecenia, dostęp do pozycji Urządzenia lokalizowanego.
6. Tworzenie draftu Zlecenia, który Usługobiorca może zlecić w przyszłości w ramach Usługi śledzenia Transportu odbywa się w sposób tożsamy z tworzeniem Zlecenia, o którym mowa w § 3 pkt II. ust. 4 Regulaminu.
7. Konto dostępne jest 24 godziny przez wszystkie dni kalendarzowe w roku, z zastrzeżeniem że Usugodawca może ograniczać czasowo dostęp do Konta.

II. usługa – śledzenie transportu w aplikacji Truckapp
1. Usługa śledzenia Transportu w Aplikacji TRUCKAPP stanowi narzędzie umożliwiające zarządzanie Transportami. Warunkiem korzystania z Usługi śledzenia Transportu jest posiadanie Konta, o którym mowa w § 3 pkt I Regulaminu.
2. Korzystanie z Usługi śledzenia Transportu (uruchomienie zlecenia) jest nieodpłatne.
3. Świadczenie przez Usługodawcę Usługi śledzenia Transportu rozpoczyna się z chwilą zatwierdzenia Zlecenia w Aplikacji TRUCKAPP a kończy się z chwilą zmiany statusu Zlecenia na archwalne poprzez ustawenie statusu „Archiwizuj” w karcie zlecenia.
4. Usługobiorca ma możliwość zawieszenia Usługi śledzenia Transportu przed jego zakończeniem, co skutkuje możliwością późniejszego odblokowania Zlecenia i wznowienia monitorowania bez konieczności ponownego zakładania Zlecenia.
5. Procedura uruchomienia Zlecenia rozpoczyna się poprzez kliknięcie na ikonę „+” stanowiącą przycisk odpowiadający za tworzenie nowego zlecenia Transportu. Po kliknięciu ikony „+” Usługobiorca przechodzi do nowej karty Zlecenia, gdzie podaje: nazwę Zlecenia, numer Zlecenia, numer referencyjny, numer Kierowcy, adres załadunku, przewidywany czas dotarcia do celu. Do uruchomienia Zlecenia konieczne jest wypełnienie pól nazwa oraz numer telefonu komórkowego Kierowcy (na którym zainstalowana jest Aplikacja mobilna i który Kierowca będzie miał przy sobie realizując Transport), resztę pól można wypełnić opcjonalnie w zależności od potrzeb. Kolejno, po wypełnieniu wybranych pól, Usługobiorca może zapisać Zlecenie w wersji roboczej, lub rozpocząć Zlecenie. Rozpoczęcie Zlecenia przez Usługobiorcę spowoduje automatyczne wysłanie wiadomości SMS na numer Kierowcy wskazany w Zleceniu zawierający aktywny link pozwalający na połączenie Aplikacji mobilnej zainstalowanej w Urządzeniu lokalizowanym z Aplikacją TRUCKAPP, a w konsekwencji świadczenie Usługi śledzenia Transportu. Po zakończeniu realizacji zlecenia Transportu Usługobiorca może zakończyć Zlecenie i je archiwizować. W trakcie realizacji Zlecenia Usługobiorca może je w dowolnym czasie anulować.
6. Usługobiorca może z poziomu Aplikacji TRUCKAPP przesłać link do śledzenia Zlecenia osobom, z którymi współpracuje, a które mogą być zainteresowane wglądem w postęp realizacji Zlecenia.
7. Do rozpoczęcia świadczenia Usługi śledzenia Transportu dochodzi z momentem kliknięcia przez Usługobiorcę opcji rozpoczęcia śledzenia utworzonego przez Usługobiorcę Zlecenia.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak działania Aplikacji TRUCKAPP spowodowanej przez brak uruchomienia Aplikacji mobilnej poprzez przesłany w wiadomości SMS aktywny link oraz innymi przyczynami nieleżącymi po stronie Usługobiorcy.
9. Usługobiorca z określoną częstotliwością (maksymalnie co 8 minut) otrzymuje zaktualizowaną informację o położeniu Transportu w realizowanym Zleceniu. Usługodawca zaznacza, że w ramach Aplikacji TRUCKAPP Usługobiorca nie otrzymuje odwzorowania trasy Transportu, lecz informacje o poszczególnych położeniach Transportu w zakreślonych interwałach czasowych.
10. Przez położenie Transportu Usługodawca rozumie położenie Urządzenia lokalizowanego, na którym wskazany przez Usługobiorcę Kierowca korzysta z Aplikacji mobilnej.
11. W przypadku wyłączenia Aplikacji mobilnej przez Kierowcę, utraty łączności GPS lub/i łączności sieci telefonii komórkowej, z której korzysta Kierowca Aplikacja TRUCKAPP wskaże ostatnie miejsce nadawania sygnału przez Aplikację mobilną. Brak łączności Aplikacji TRUCKAPP z Aplikacją mobilną Aplikacja TRUCKAPP zasygnalizuje poprzez zmianę koloru ikony satelity, o której mowa w § 3 pkt II. ust. 11 Regulaminu z zielonej na czerwoną. Po utracie sygnału Aplikacja TRUCKAPP oraz Aplikacja mobilna będą próbowały się ponownie ze sobą połączyć.
12. Aplikacja TRUCKAPP informuje Usługobiorcę o obecnym statusie Zlecenia.
13. Usługobiorca może nadać swoim Pracownikom uprawnienia do samodzielnego zarządzania Zleceniami w ramach Aplikacji TRUCKAPP w imieniu i na rzecz Usługobiorcy. Pracownicy wskazani przez Usługobiorcę otrzymują dostęp do Aplikacji TRUCKAPP w wersji dla Pracowników, umożliwiającej utworzenie wersji roboczej Zlecenia, uruchomienie Zlecenia, zakończenie Zlecenia, wprowadzenie statusów, udostępnianie lokalizacji Transportu w ramach danego Zlecenia. Pracownik jest rejestrowany przez Usługobiorcę, który podaje w systemie jego adres e-mail, na który system wysyła link aktywacyjny do systemu. Po jego uruchomieniu Pracownik sam podaje numer telefonu służbowego i imię, a także ustawia swoje hasło dostępu do Aplikacji TRUCKAPP.
14. Usługobiorca ma możliwość nadzorowania wszystkich aktywnych w danym momencie Zleceń z podziałem na nadzorujących je Pracowników w poprzez zakładkę „Zlecenia firmy”. Z poziomu tej zakładki Usługobiorca może edytować Zlecenia swoich Pracowników, a także może przenosić nadzór danego Zlecenia pomiędzy Pracownikami za pomocą przycisku „Zmień Spedytora”.
15. Podmiot, któremu Usługobiorca udostępni położenie Transportu realizowanego w ramach danego Zlecenia uzyskuje informacje o ostatnim położeniu Transportu z danego Zlecenia. Poprzez przesłany temu podmiotowi aktywny link, ma on możliwość wielokrotnej weryfikacji położenia Transportu z danego linku.

§ 4
[Warunki świadczenia usług]

A. Warunki techniczne
1. Dla korzystania z Aplikacji TRUCKAPP konieczne jest łączne spełnianie wymogów technicznych wskazanych w §2 ust. 10.
2. Usługodawca informuje, iż korzystanie z Usług możliwe jest także przy wykorzystaniu zainstalowanych w urządzeniu, przy użyciu, którego Usługobiorca korzysta z tych Usług, innych niż wskazane powyżej systemów operacyjnych lub innych niż wskazane powyżej przeglądarek internetowych, jednakże zastrzega, iż ze względów technicznych mogą w takim przypadku występować utrudnienia w korzystaniu z Usług.

B. Warunki formalne
1. Poprzez rejestrację (założenie Konta), a także poprzez zatwierdzenie Zlecenia pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą zostaje zawarta umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną dostępu do Aplikacji TRUCKAPP bądź w postaci śledzenia Transportu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną dostępu do Aplikacji TRUCKAPP zawarta jest na czas nieoznaczony. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną w postaci Usługi śledzenia Transportu zawarta jest na czas oznaczony i wygasa z chwilą zatwierdzenia zakończenia Zlecenia przez Użytkownika albo po upływie 6 miesięcy od założenia Zlecenia, w zależności które zdarzenie nastąpi wczesniej.
3. Jeden Usługobiorca może utworzyć w Aplikacji TRUCKAPP nie więcej niż jedno Konto.
4. Usługodawca ma prawo odstąpić od Umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną na dostęp do Aplikacji TRUCKAPP w terminie 90 dni od dnia jej zawarcia, jeżeli Usługobiorca w procesie rejestracji podał swoje nieprawdziwe dane.

§ 5
[Prawa i obowiązki Usługodawcy]

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług.
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonej Usługi, Usługodawca podjął środki techniczne i organizacyjne, właściwe z uwagi na stopień zagrożenia bezpieczeństwa związanego ze świadczoną Usługą.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego krótkotrwałego zawieszenia świadczenia Usługi z uwagi na konieczność usunięcia zagrożenia dla integralności systemu lub Aplikacji TRUCKAPP, konserwacji, przeglądu, wprowadzenia modyfikacji lub rozbudowy Aplikacji TRUCKAPP. Usługodawca dołoży starań, aby poinformować Usługobiorcę o rozpoczęciu jak i planowanym zakończeniu okresu wprowadzenia zmian, napraw lub konserwacji, ze stosownym wyprzedzeniem. Usługodawca dołoży również wszelkich starań, aby ewentualne przerwy w dostępie do Aplikacji TRUCKAPP trwały jak najkrócej i były jak najrzadsze.
5. Usługodawca może zablokować korzystanie przez Usługobiorcę z Usług w razie stwierdzenia, że Usługobiorca lub Użytkownik korzysta z Aplikacji TRUCKAPP w sposób sprzeczny z Regulaminem. Zablokowanie przez Usługodawcę Konta, spowoduje utratę przez Usługobiorcę możliwości korzystania z Aplikacji TRUCKAPP, na co Usługobiorca wyraża zgodę.
6. Usunięcie przez Usługobiorcę Konta możliwe jest w trybie złożenia pisemnej deklaracji do Usługodawcy (pocztą e-mail na adres biuro@truckapp.pl). Po jej otrzymaniu Usługodawca usuwa kono Usługobiorcy w ciągu 14 dni a dane anonimizuje. Usunięcie Konta w czasie realizacji Usługi, o której mowa w §3 pkt II Regulaminu jest równoznaczne również z wypowiedzeniem Umowy w zakresie realizowanej w tym czasie Usługi śledzenia Transportu.

§ 6
[Prawa i obowiązki Usługobiorcy]
1. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność podanych przez siebie danych z prawem.
2. Usługobiorca w związku z korzystaniem z Aplikacji TRUCKAPP zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz Regulaminu.
3. Usługobiorca w związku z korzystaniem z Aplikacji TRUCKAPP zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji TRUCKAPP w sposób nienaruszający praw Usługodawcy oraz innych podmiotów trzecich.
4. Usługobiorca zobowiązany jest, w zakresie korzystania z Aplikacji TRUCKAPP, do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Usługi jakichkolwiek działań bezprawnych, przez które rozumie się w szczególności:
a. ingerowania w oprogramowanie Aplikacji TRUCKAPP,
b. korzystanie z Usługi bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami,
c. korzystanie z Usługi w sposób naruszający prawa Usługodawcy lub osób trzecich,
d. korzystania z Usługi za pomocą oprogramowania innego niż oprogramowanie udostępnione przez Usługodawcę,
e. dostarczania do systemu Usługodawcy danych o charakterze bezprawnym jak i danych powodujących np. zachwianie pracy systemu lub naruszających prawo, Regulamin lub dobrych obyczajów,
f. kopiowania, rozpowszechniania, zwielokrotnienia, udostępniania i wykorzystywania Aplikacji TRUCKAPP w tym poprzez włączanie jej do innych aplikacji lub serwisów internetowych,
g. wielokrotnego lub systematycznego pobierania z Aplikacji TRUCKAPP jej treści,
h. korzystania z Aplikacji TRUCKAPP z wykorzystaniem robotów lub innego oprogramowania automatycznego.
5. W przypadku dopuszczenia się przez Usługobiorcę naruszeń, o których mowa w § 6 ust. 4 Regulaminu, Usługodawca może według własnego wyboru ograniczyć dostęp do Aplikacji TRUCKAPP lub rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi świadczonej elektronicznie dostępu do Aplikacji TRUCKAPP zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1 Regulaminu, a także usunąć ewentualne treści niezgodne z prawem zamieszczone przez Usługobiorcę.
§ 7
[Rozwiązanie Umowy]
1. Umowa może zostać natychmiast rozwiązana przez Usługodawcę, w przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 4 Regulaminu oraz w przypadku naruszania autorskich praw majątkowych Usługodawcy oraz obowiązków, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3 Regulaminu.
2. W przypadku rozwiązania Umowy o usługę, o której mowa w § 3 pkt I, Usługodawca zanonimizuje dane dotyczące Zleceń pozyskane w związku ze świadczeniem Usług, zaś wszystkie dane osobowe Usługobiorcy usunie.
3. Usługobiorca może odstąpić od Umowy, w zakresie, w jakim jej przedmiotem jest dostarczanie mu Konta, o czym mowa w § 3 pkt I ust. 1 Regulaminu, w każdym czasie bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W takim wypadku Usługobiorca składa Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w tym zakresie w formie elektronicznej na adres: biuro@truckapp.pl Odstąpienie od Umowy wywołuje skutek od chwili jego złożenia. W terminie do 30 dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia Usługobiorcy, Usługodawca dokonuje bezpowrotnie usunięcia Konta i wszelkich zapisanych w Aplikacji TRUCKAPP przez Usługobiorcę informacji, a informacje dotyczące wykonanych Transportów zanonimizuje. W przypadku odstąpienia od Umowy w trakcie świadczenia Usługi śledzenia Transportu, uznaje się, że zlecenie Transportu ulega anulacji.
§ 8
[Tryb postępowania reklamacyjnego]
1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Aplikacji TRUCKAPP Usługobiorca może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@truckapp.pl
2. Reklamacja powinna zawierać: dokładny opis i powód reklamacji, imię i nazwisko oraz/lub firmę Usługobiorcy, dane osoby Pracownika, jeśli to on zlecał Transport, dokładną trasę śledzonego kursu (jeśli reklamacja dotyczy problemów związanych ze śledzeniem konkretnego Transportu).
3. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania i niezwłocznie informuje Usługobiorcę o sposobie jej rozpatrzenia na adres e-mail, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacyjne.
4. Jeśli do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest podanie dodatkowych danych, Usługodawca zwraca się przed rozpatrzeniem reklamacji do składającego reklamację z prośbą o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Usługobiorcę przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
5. Wszelkie powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące Aplikacji TRUCKAPP kierować należy poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na www.truckapp.pl.
§ 9
[Dane osobowe]

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w związku z korzystaniem Aplikacji TRUCKAPP jest Truckapp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Grenadierów 67/69 m. 36; (04-007 Warszawa), która przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w tym Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W momencie akceptacji Regulaminu Usługobiorca/Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu i zakresie związanym ze świadczeniem Usług opisanych w Regulaminie.
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z realizacją Usługi.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do świadczenia Usługi.
Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
Dalsze postanowienia w zakresie danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.truckapp.pl
§ 10
[brak odpłatność]
1. Za korzystanie z Aplikacji TRUCKAPP Usługodawca nie pobiera opłat.
2. Usługodawca może w późniejszym czasie wprowadzić opłaty za korzystanie z Aplikacji TRUCKAPP lub jej poszczególnych funkcjonalności, lub wprowadzić nowe odpłatne usługi. Usługodawca poinformuje za pośrednictwem wiadomości email i Aplikacji TRUCKAPP Usługobiorców o planowanych zmianch, w braku akceptacji zmian Regulaminu w powyższym zakresiem Usługodawca zaprzestanie świadczenia usługi dostępu do Aplikacji TRUCKAPP.

§ 11
[Odpowiedzialność]
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Aplikacji TRUCKAPP wywołane:
i.    problemami technicznymi bądź ograniczeniami technicznymi występującymi w Urządzeniu lokalizowanym, urządzeniu na którym uruchamiana jest Aplikacja TRUCKAPP, strukturze informatycznej ani systemie teleinformatycznym, z których korzysta Usługobiorca;
ii.    brakiem dostępu do sieci telekomunikacyjnej w tym sieci Interntet, złą jakością sygnału;
iii.    brakiem dostępu do sygnału GPS;
iv.    konfiguracją i ustawieniami lokalnymi Urządzenia lokalizowanego oraz urządzenia na którym uruchamiana jest Aplikacja TRUCKAPP;
v.    korzystania z Aplikacji mobilnej na Urządzeniu lokalizowanym niezgodnym ze specyfikacją opisaną w Regulaminie;
vi.    nie zapewnieniem odpowiedniego zasilania Urządzenia lokalizowanego oraz urządzenia na którym uruchamiana jest Aplikacja TRUCKAPP;
vii.    brakiem dostępu do Aplikacji TRUCKAPP z przyczyn niezależnych od Usługodawcy;
viii.    nieprawidowego działania systemu GPS;
ix.    nieprawidłowego działania sieci telekomunikacyjnej.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Aplikacji TRUCKAPP spowodowanej siłą wyższą.
3. Odpowiedzialność Usługodawcy za ewentualne szkody powstałe w związku z korzystaniem z Aplikacji jest wyłączona. Usługodawca nie gwarantuje określonego poziomu dostępności Aplikacji TRUCKAPP.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności lub wadliwość działania Aplikacji TRUCKAPP związaną z problemami technicznymi lub nieumiejętnym posługiwaniem się Aplikacją mobilną przez Kierowcę.

§ 12
[Postanowienia końcowe]
1. Z uwagi na powiązanie Usług z funkcjonowaniem Aplikacji mobilnej, Usługodawca wskazuje, iż Regulamin Aplikacji mobilnej TRUCKAPP dla Kierowców dostępny jest na www.truckapp.pl
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, za 7 dniowym wyprzedzeniem, o czym poinformuje Usługobiorców w wiadomości poczty elektronicznej oraz komunikatem na stronie Aplikacji TRUCKAPP. Korzystanie z Aplikacji TRUCKAPP wymaga zaakceptowania zmienionego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w treści Regulaminu zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Wszelkie spory między Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane przed sądem właściwości miejscowej siedziby Usługodawcy.